โยคะคืออะไร ?

โยคะมีการฝึกฝนมาเป็นพัน ๆ ปี ประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย

ตามหลักการของโยคะ จิตใจ วิญญาณ และร่างกายรวมเป็นหนึ่งและสามารถรักษาตัวเอง

โยคะประกอบด้วยสามเทคนิคหลัก

  1. อาสนะหรือการดูแลร่างกาย

ท่าโยคะต่าง ๆ ให้ความยืดหยุ่นแก่ร่างกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับท่าอาสนะจำนวนมากมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนและการทำงานของอวัยวะบางอย่างในร่างกาย

  1. ปราณยามะหรือการฝึกลมหายใจ

ปราณยามะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำโยคะเพราะมันจะช่วยทำความสะอาดพลังงานอันบอบบางที่ไหลผ่านร่างกาย เทคนิคการหายใจเหล่านี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังของจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณรวมไว้ด้วยกัน

  1. การทำสมาธิ

การทำสมาธิเป็นวิธีสำคัญในการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล การทำสมาธิเป็นประจำช่วยฝึกจิตใจให้สงบและผ่อนคลาย ช่วยลดการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงและอารมณ์เกรี้ยวกราด

เมื่อใช้เทคนิคทั้งสามนี้พร้อมกันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวิญญาณเป็นอย่างมาก

โยคะมีประโยชน์อะไรบ้าง ?

1) โยคะอาสนะช่วยนวดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มันทำงานอย่างเป็นระบบในอวัยวะภายใน การกระตุ้นอวัยวะนี้เป็นประโยชน์ต่อเราโดยการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคภัย

2) โยคะส่งเสริมให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น เป็นผลดีต่อข้อต่อและเอ็น เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

3) โยคะช่วยส่งเสริมการล้างสารพิษในร่างกายอย่างสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ล้างสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมด

4) การฝึกโยคะอาสนะช่วยเสริมสร้างระบบประสาทผ่านทางสรีรวิทยา ไม่ทำให้เหนื่อยล้าง่าย

5) ช่วยให้การฝึกการหายใจดีขึ้น และการทำสมาธิของโยคะส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของสมองในทางที่ดี

โยคะช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและผ่อนคลายแม้ในเวลาที่เครียด

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website zu verbessern (durch Analyse), Ihnen Social-Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen. Bitte sehen Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktioniert.

AnalyticalUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und zu optimieren, u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit.

Social mediaUnsere Website setzt Cookies für soziale Medien, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AdvertisingUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Dritten zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

OtherUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht zu Analysezwecken, für soziale Medien oder Werbung verwendet werden.